गबलें प्रभु जिं छन्त

गबलें प्रभु जिं छन्त
: :

च्वमिः किशोर धूसः, सः रमना श्रेष्ठ, संगीतः अमरराज शर्मा