ख्वपय् ल्हा: मदुम्ह य:सिँद्य: क्व:थल, बिस्काः क्वःचाल

ख्वपय् ल्हा: मदुम्ह य:सिँद्य: क्व:थल, बिस्काः क्वःचाल


बैशाख ५ - गुन्हु न्ह्यवंनिसें न्ह्यानाच्वंगु ख्वपया बिस्का:जात्रा थौं क्वचागु दु। ख्वपया कुम्हा:त्वालय् थनात:म्ह ल्हा: मदुम्ह य:सिँद्य: क्व:थला थुगुसिया बिस्का:जात्रा क्वचागु खः।

ख्वपय् बिस्का जात्राया झ्वलय् निगु यःसिँद्यः थनिगु परम्परा दु।वंगु चैत ३१ गते य:सिँख्यलय् ल्हाःदुम्ह य:सिँद्य: लिसें कुम्हा:त्वालय् नं ल्हाः मदुम्ह य:सिँद्य: थनिगु परम्परा दु। तर थगुसिइ चैत ३१ गतृ  ल्हा: दुम्ह मूख्य य:सिँद्य:यात थने मफुसेलिइ बैशाख १ गते सनिलय् तिनी थंगु खःसाः वयां भचा लिपा ल्हा: दुम्ह य:सिँद्य: क्व:थ:गु खः।

ल्हा:मदुम्ह य:सिँद्य:यात धा:सा बिस्का:जात्राया दकलय् लिपांगु दिनय् जक क्व:थलेगु चलन कथं थाैं बैशाख ५ गते क्वःथगु खः।