बुुंगय् आजु अजिया जात्राया मू दिं थाैं

बुुंगय् आजु अजिया जात्राया मू दिं थाैं
फाइल किपाः


असोज २९ - यलया बुुंगय् आजु अजिया जात्राया थौं मू जात्राया दिं खः । थौ जात्राया मुख्य दिन बहनी बुंगया थीथी ठासय् आजु अजियात चाहिकिगु स्थानीय सुरेन्द्र तुलाधरं धयादिल ।

थौ मू जात्राया झ्वलय् धःस्वागु पँथय् हनुमान दुब्युम्ह मनू गइगु तुलाधरं धयादिल। अथेहे हन्चा बहनी न्ह्यने तूयुम्ह सलः प्याखँ ल्हुइकाः ल्यूने दब दब थानाः प्यम्हसिया खः क्वविया छत्र कुइकाः अजियात न्ह्यने तया आजुयात ल्यूने तया बुगया त्वा त्वा चाहिकिइ ।

म्हिगः आजु अजि  द्यः यात झिच्यापाः बौ बिया चान्हय् कुहाँ बिज्याकाः बुगया मछिन्द्रबहालय् चाहिकुगु खः। जात्रा म्हिगःनिसें शुरु जुगु खः ।