नेपालय् कोरोना संक्रमितया ल्याः १९१ थ्यन

छन्हू हे ५७ म्ह संक्रमित थप

नेपालय् कोरोना संक्रमितया ल्याः १९१ थ्यन


बैशाख ३० -  म‌गलबाः छन्हू हे ५७ म्ह कोरोना संक्रमित थप जुया नेपालय् संक्रमितया ल्या १९१ थ्यगु दु ।