दबु - ओमचरण अमात्यस्वनिग:न्यंकया नगरपालिकातय् मंका: दबूया ग्वसालय् जुइत्यगु अन्तर्राष्ट्रिय मेयर सम्मेलनया तयारीयात कया:सम्मेलनया कजि ओमचरण अमात्यलिसे खँल्हाबल्हा