मर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग, वने हे माःगु गन्तव्य ( भिडियो +१३ फोटो )

सन्तोष महर्जनमर्दी हिमाल: छगू बांलागु गन्तव्य

 • इ: स्वन्हू (३)
 • सुरु जुइगु थाय्: पोखरा

 • लुमंक ज्वनेमाःगु सामान:
  लुमुगू वसः, ट्रेकिङ्ग लाका, टर्चलाइट, कथी, ट्रेकिङ्ग ब्याग, लःत्वनेगु थल, नयेगु सामान (बिस्कुट,चकलेट), क्यामेरा।

 • रुट:  
  पोखरा – धम्पूस – पोथाना - पितम देउराली - फोरेस्ट क्याम्प- लो क्याम्प - हाइ क्याम्प - अपरभ्यू पोइन्ट - हाइ क्याम्प - लो क्याम्प – सिदिंग - पोखरा

 • न्हापांगु दिं:
  पोखरा - धम्पूस(१६५०मी.)
  पोथाना (१९५०मी.)
  पितम देउराली (२१००मी.)
  फोरेस्टक्याम्प (२५००मी.)

मर्दी हिमाल ट्रेकिङ्ग पोखरां सतिगु छगु ट्रेकिङ्ग रुट खः। पोखरां मुक्कं स्वन्हूया दुने क्वचायेके फुगु थ्व ट्रेकिङ्ग खः। तसकं थाकूगु रुट न मखु थ्व, मेगु रुट सिबें भचा अपुगुलिइ थन यक्व मनूत ट्रेकिङ्ग यायेत वयाच्वंगु खनेदु।

थ्व ट्रेक सुरु यायेत दकंले न्हांपा पोखरानिसें धम्पुसतक गाडीवना, अन न्यासी वनेमाः। 

धम्पुसतक वनेत २ घण्टाति गाडीइ यात्रा यायेमाः।

मौसम बालांसाः थ्व लँ जुयाः वनेबलय्अन्नपुर्ण हिमशृंखला खंकेफइ। न्ह्यइपुस्सेच्वंगु हिमाल स्वया २ घण्टा दुने धम्पुस थ्यकं वनेफइ धम्पुसय् पलख दिपाः कया सुथसिगु नसाःया लागि अर्डर बिया अन लिक्क दुगु म्यूजियम चाह्यू वनेज्यू जिमिसं म्यूजियम चाःहिला, नसा नया, थनया,यात्रा,सुरु यायेत्यना। 

थ्व यात्रा तसकं न्ह्यइपुस्सेच्वं, न्यासी वनेत न उलि थाकु न मजु लँ भचा पाःलुगू व तप्यं मजुसाः न न्यासी वनेत धासाउलि थाकुमजु, सुरुया लँ बस्तिनापं जुयाःवनी न्यासी वं वं हे लँया जवं खवं चिचिधःगु बस्तित खनेदत।

गाँ जुगुलिइ थन तसकं वाँउसे च्वंगु व न्ह्यइपुस्सेच्वंगु लकस दु। चैत बैशाख महिनापाखे वनेगु खसाः, अझ थीथी किसिमया सिमाः, स्वां, चिचिमाःगु थी थी प्रजातियाःगु वनस्पति त खनेदइ।

थी थी प्रजातियाःगु लालिगुँरास स्वां व्हया च्वंगु लूंमन यात हे याउका बिइ।

गाडी उलि संचालन मजुगुलिइ न वातावरण व हावापानी तसकं स्वच्छ व बांलानाच्वंगुखः थन छझा च्वनेगु खसाः मनय् च्वंगु पीर हे लोमंका बिइ। अझ थी थी झंगपछिंया सः नेना न्यासि वनेबले  त्यानुगु न चाइमखु।

गुलि गुलि न्यासीवन, उली उली हे न्ह्यइपुस्सेच्वंगु लकस दयेका बिइ।

लँय् न थी थी देयया पयर्टक लिसें नेपालीत यक्व नापलाइ गुलिं याकचा याकचा वयाच्वंगु दइसाः, गुलिं पासापी मुनान चाःह्यूवया च्वंगु झीसं खंके फइ।

थौं जिपिं बाय् च्वनेगु खः फोरेस्ट क्याम्प धाःगु थाय्। अन तक थ्यकेत ६ - ७ घण्टा ति न्यासिवनेमाः। ४ घण्टाति न्यासी वनेधुक्कां पितम देउराली धाःगु ठासय् थ्यनिइ। व सिबें न्हयः पोथाना धागु ठासय् नि थ्यनिइ।

अन नयेत, च्वनेत होटेल, गेस्टहाउसत दु। अन पलख आराम कायेज्यू, नयेमासाः अन दु। जिपिं धासाः अन छझा च्वनाः हल्का नसाः नयाः पितम देउराली धागु ठासय् न्हिनसियां तुच्चा यायेगु याना थ्यकंवनेगु विचा यानाच्वना। फटाफट न्यासी वनेबलय् लगभग १:३० घण्टाया दुने पितम देउराली थ्यनिइ। नसाःया अर्डर याना, अर्डर यागु लगभग १५-२० मिनेट, होटेल थुवां न नसाः जिमिगु टेबलय् हया बिल, फुक्कं पासापिं ३-४ घण्टा न्यासी वःगु खः । उकिं तसकं नये पित्यागुलिइ उखेथुखे मस्वसें, खँ न मल्हासे जिमिसं याकनं याकनं नयेत्यनाः।

बल्ल पासापिनिगु ख्वालय् शक्ति खने दत, जा नये क्वचायेकाः छझा आराम कया हाकनं न्यासी वनेत तयार जुया, लगभग २ घण्टा दुने थौं बाय् च्वनेगु फोरेस्ट क्याम्पय् थ्यनिइ। 

पितम देउराली धुक्कां लँ भचा थथ्या क्वथ्या, अथे जुसाः न न्यासिजुइत उलि थाकु जुइ धासाः मखु। 

जंगलया दथुइया लँ वनेमाःगु जुगुलिइ अप्पासकं थाकुइ मखु, निभाः त्वयाच्वसां न जंगलया लँ जुगुलिइ तान्वइ न मखु। थाय् थास लँ दथुइ अन्नपुर्ण हिमशृंखला व सुपाँय सुलाकासा म्हिताच्वंगु झिसं खंकेफइ। थज्यागु मनमोहक वातावरण स्वंस्वं जिपिं फोरेस्ट क्याम्प थ्यन। थौं थन हे बाय्  च्वनेगु जुइ, यक्व होटेलत दु। 

तर, फुक्कं धइथें होटेलत छगु हे कथं दयेकाःतगु दु। 

छगु होटेलया कोठाबुक याना, फुक्कं सामान अन हे तया छझाः आराम यानाच्वनाः, यक्व न्यासी वयेमाःगुलिइ पासापीं फुक्कं हे त्यानुस्से च्वकांच्वंगुदु, उकिइ याकन याकन जा नया द्यनेत तरखर यानाच्वगु दु।

निन्हूया दिं:  फोरेस्टक्याम्प (२५००मी.) - लोक्याम्प (२९९०मी.) - बादलडाँडा (३२१०मी.) - हाईक्याम्प (३५५०मी.)

ब्रेकफास्ट याना सुथसिया ७:३० बजेति थौंयागु यात्रा सुरु याना जिमिसं।

म्हिगयाःगु त्यानुस्सेच्वंगु भचाभचा लंनेधुक्कुगु दु, अयनं सुथय् न्यासी वनेत्यनागु जुगुलिइ भचाभचा थाकुया धासाः च्वंगु दु, थ्व खँ फुक्कं सियागु ख्यालय्न खनेदु। अथेखसाःनं रमणीय प्राकृतिक वातावरणन न्यासिवनेत उर्जा बियाच्वंगुदु, करीब ३० मिनेट न्यासिवने धुक्कां छगु थासं माच्छापूछ्रे हिमाल तसकं बांलाक्क खनेदत, अन पलख च्वना माच्छापूछ्रे हिमालनाप उकिया सतिक्क खनेदुगु हिमालत स्वयाः जिमिसं, पलख लिपाः हाकनं न्यासिवना, जंगलदथुइ लँ जुगुलिइ थन नं थी थी कथंया वनस्पति व झंगपछिंतयगु सः तायेदु। 

थथ्या क्वथ्यागु लँ जुगुलिइ न्यासि जुइत भचा थाकु, अनं न जिपिं बुँलुहँन्ह्यावना च्वना, २ घण्टाती न्यासीवने धुक्कां आराम कायेगु लो क्याम्प धागु ठासय् थ्यन, पलख च्वना, चिया, कफी अर्डर याना।

चिया, कफी त्वनेगु त्वहँलय् जिपिं अन ३० मिनेटती च्वना, इ वंगु हे मचाः,अनलिपा सिरेढुंगापाखेंया यात्रा न्ह्याकाः।

थन न लँ भचाबालां मजु, न्यासीवनेत भचा थाकुसे च्वँ, लगभग २ घण्टा न्यासी वनेधुक्का जा नयेगु बादलडाँडा धागु ठासय् थ्यन। बादलडाँडा, धात्थें हे, क्वय् स्वयेबलय्  थपिं सुपाँय् च्वनाच्वंगु थे हे महशुस जू। उखेथुखे स्वय् बलय् थःगु जखः कपाँय् थें च्वंगु तुयुसे च्वंगु हिमाल मिखाया न्ह्योने दंवः। छगु बिस्कंहे, मेगु संसारय् थ्यगु थज्यागु अनुभूति जू।

छगु होटेलय् खाना अर्डरयाना प्रकृतिया मनोरम लू स्वयाच्वना, त्यानुगु फुक्कं हे लोमन, जिमिसं। जा नया हाकन न्ह्याःवनेत तयार जुया, लगभग ३ घण्टा न्यासीवने धुक्का बाय् च्वनेगु थासय् थ्यन।

आ, ऊचाईलय् जुगुलिइ सिमा खनेमन्त। चिःचिःधगु स्वांमा जक खनेदु, गुलि न्यासी वन, उलि हे हिमाल बालाक्क न्ह्यने दंवइगु थ्व थाय्। मनोरम दृश्य स्वया लगभग ३ घण्टालिपा जिपिं हाई क्याम्प थ्यन। अन न नयेत, च्वनेत होटेल, लजत दयेका तगु दु। छगु होटेलय् च्वना, सामान तया,आराम याना।

होटेलय् च्वनेगु लागि बांलाक्क व्यवस्था याना तगु दु।

पलख कोठाय्आराम याना डाइनिङ्ग हलय् चिया व जा नयेत वना, यक्व न्यासी जुयागुलिइ जुइमाः फुक्कसियां ख्वालं हे त्यानुस्से च्वंगु लू पितबिया च्वंगुदु, उकिइ जा नये सातकि जिपिं द्यनेत तयार जुया। हाकन कन्हय्  सुथय् याकनं दना ३ घण्टाती न्यासिवना, अप्पर भ्यू प्वाइन्ट धागु ठासय् थ्यक वनेमानी। उकिइ याकन द्यनेत सुरसार याना।

स्वन्हूयादिं:  हाईक्याम्प(३५५०मी.) - अप्परभ्युपोइन्ट(४४५०मी.) - हाईक्याम्प(३५५०मी.) - लोक्याम्प(२९९०मी. ) –सिदिंग (१७००मी):

Upper Viewpoint - Mardi Trekking

सुथय् हल्का खाना नया, टर्चलाइट ज्वना, सुथसिया ५ ता इ पाखें, अपर भ्यू पोइन्ट वनेत तयार जुया, सुथय् जुगुलिंइ भचाभचा ख्यूउसें च्वँ। चिबाःलागु लँ, थथ्या क्वथ्या, बालांमजू, उकिइ भचा सतर्क जुया न्यासिवनेमाः। समुन्द्र सतहसिबें यक्व च्वय् जुगुलिंइ सास ल्ह्यायेत भचा थाकुइगू महसुस जुइफु।

उकिंन भचा सतर्क जुया वनेमाःगु खः। लगभग २.३० - ३ घण्टा पाचा गये धुक्कां तिनी अपर भ्यू प्वइन्ट थ्यनिइ।

अन्नपुर्ण १, २, ३, हिमचुली, माच्छापूछ्रे, मर्दी हिमाल लगायत, अन्नपुर्ण हिमशृंखलाय् दुथ्यागु हिमालत तसकं बालाक्क खनेदु थनथासं। हिमशृंखलात खनाहे त्यानुस्से च्वगु फुक्कं थःहे तनावनिइ, मन न हर्षित जुइ, आनन्द महसुस जुइ।

थन छझा हिमाल सुपाँच तपुइसाः, हाकन हिमाल बांलाक्क स्पष्ट खनेदइ।

उचाईलिसें हिमाल जखः जुगुलिइ, थन या फय् न ख्वाउसे च्वँ, हिमाल स्वंस्वं, छगु होटेलय् च्या त्वना छगु छुट्टै आनन्द कयाच्वना जिमिसं, थुकथं २-३ घण्टा वन धकाः हे जिमिसं मसिल, अझ नं अन च्वने मगानिसाः नं हाई क्याम्प पाखें लिहाँवनाः।

१.३० घण्टाति लिपा हाई क्याम्पय् लिथ्यन। अन होटेलय् थःगु समान कया लो क्याम्प पाखेंस्वयाः वना। थ्व लँ पाचां कुहाँ वनेगु जुगुलिइ, न्यासी जुइत भचा अपु। लो क्याम्प थ्यनेत २ घण्टा ति काल।

न्हिनय् यागु तुच्चा अन याना, छझा च्वना, सिदिंग पाखेंवना। सिदिंग वनेगु लँ पाचा कुहाँजक वनेगु खः।

तर कुहाँवने बलय् होसियार जुयावनेमाः, थज्यागु लँय् तुतिमर्के जुइगु वा पुलीइ प्रेशर लायेफू उकिइ कुहाँ वनेबलय् झन सतर्क जुयावयेमाः। लगभग ३.३० - ४ घण्टा बिकाः सिदिंग थ्यन।

इ दुसा, अनं जीप कया पोखरा लिहाँ वसाःज्यू, वा  इ मदुसाः सिदिंगय् हे छन्हू च्वना, कन्हय् खुन्हूजक लिहाँवसाःज्यू। सिदिंगनिसें पोखरातक थ्यकेत २ -२.३० घण्टाति जीपय् च्वनेमाः।

समग्रय् धायेगु खसाः थ्व मर्दी हिमाल ट्रेक तसकं न्ह्यइपुस्से च्वंगु ट्रेक खः। छिंकपिं न पासा पिं नाप गनचाहिउ वनेगु बिचाः याना च्वनादियागु खःसाः, थ्व मर्दी हिमाल छिगु लागि छगू बांलागु गन्तव्य जुइफू। थ्व जिमिगु मर्दी हिमाल ट्रेक यात्रा सन् २०१९ मार्चयागु खः।

थ्व ट्रेक उलि थाकु न मजु, इ न यक्व मकाः, खाली स्वन्हूया दुने ट्रेक क्वचायेके फू। 

मेगु लँ - पोखरा धम्पुस मजुसे, काडे जुया,अस्ट्रेलियन क्याम्प जुया, पोथाना - पितम देउरालीजूकाः न थ्व ट्रेकय् वने ज्यू।


~ सन्तोष महर्जन, santos.mhrjn@gmail.com