थिमिया बिस्काः  जात्राया लागि साधारण तयारी शुरू

तयारी स्वरूप  बालकुमारी द्यःया तिसा पिकायेगु ज्या आइतबाः जुगु खः ।

थिमिया बिस्काः  जात्राया लागि साधारण  तयारी शुरू


चैत २३ - ख्वपया मध्यपुर थिमिया बिस्काः  जात्राया लागि तयारी शुरु जुगु दु । विस्काः  जात्राया तयारी स्वरूप  बालकुमारी द्यःया तिसा पिकायेगु धार्मिक ज्याखँ आइतबाः जुगु खः  । दँय् दँस थिमिइ बिस्काः जात्रा शुरु जुइ च्यान्हू न्हयः तिसा पिकायेगु धार्मिक ज्याखँ जुइगु खः । जात्रा चैत्र ३० गते निसें शुरु जुइगु खःसां छवाः न्ह्यः हे थुकिया तयारी शुरु जुइगु खः । आइतबाः खाली तिसा स्वथना तःगु ठासं तिसा पिकया रूजु याना आबश्यक पुजा जक यानागु धकाः बालकुमारी गुठीया कायस्थ परिवारं धागु दु । तर चैत्र २४  निसें सर्वसाधारणपाखें बालकुमारीइ छाःगु तिसाः वितरण याइगु परम्परा दुगुलिइ थुगुसिइ थथे धासाः मयाइगु जुगु दु ।

अथेहे गुठीया कायस्थ परिवारं जात्रा परम्परा कथं छेँय् जक पुजा याना हनेत अपिल यासें  वइगु दिनय्  नित्य पुजा लगायत बालकुमारीया फुक्क विधिविधान थुगुसिइ मजिमगाःगु पुजाय्  सिमिति जुइगु धकाः जानकारी ब्युगु दु । मध्यपुर थिमिया स्वीनिखः द्यःया बिस्काः जात्राया नामं नांजाःगु थुगु जात्रायात थिमिया सिन्हः जात्रा धका नं धायेगु याः । जात्रा दँय्दसं चैत्र ३० गते निसें शुरु जुयाः बैशाख २ गते क्वचाइगु खः ।